به هنگام طلوع و غروب خورشید ، روی زمین سایه موج دار مشاهده می شود. فضای بزرگ به وسباه گنبد و آرک های مختلف به حوزه های کوچک تر تقسیم شده اند. تیم معماران با الهام و استفاده از ساختار لوله ایی بامبو ، از یک طرف تمرکز کلی در حوزه خاص را کاهش داده و از سمتی نیز جزئیات، حیطه بندی و هماهنگی را در فضا افزایش داده اند. استفاده از نور ساده سفید در بخش لابی به منظور اطمینان از سازگاری با مفهوم طبیعی صورت گرفته است. و طراحی تعدادی از سازه های نامنظم به طور خاص برای لابی مانند صندلی ها ، سقف و گلدان های درختی به منظور متعادل کردن فضا در برابر اثرات استاتیک ناشی از کف خاکستری و گنبدهای بزرگ انجام شده است.

طراحی داخلی ساختمان اداری با رویکرد ایجاد محیطی دوستانه

به هنگام طلوع و غروب خورشید ، روی زمین سایه موج دار مشاهده می شود. فضای بزرگ به وسباه گنبد و آرک های مختلف به حوزه های کوچک تر تقسیم شده اند. تیم معماران با الهام و استفاده از ساختار لوله ایی بامبو ، از یک طرف تمرکز کلی در حوزه خاص را کاهش داده و از سمتی نیز جزئیات، حیطه بندی و هماهنگی را در فضا افزایش داده اند. استفاده از نور ساده سفید در بخش لابی به منظور اطمینان از سازگاری با مفهوم طبیعی صورت گرفته است. و طراحی تعدادی از سازه های نامنظم به طور خاص برای لابی مانند صندلی ها ، سقف و گلدان های درختی به منظور متعادل کردن فضا در برابر اثرات استاتیک ناشی از کف خاکستری و گنبدهای بزرگ انجام شده است.

طراحی مدرسه با رویکرد فضای آموزشی باز و انعطاف پذیر

50 پلان کافه و رستوران مدرن