طراحی خلاقانه با سنگ

سنگ های بی ارزش: یکی از وظایف معماران در طراحی داخلی استفاده از وسایل قدیی و کهنه است. به طوری که با شیوه ایی خلاقانه اشیاء بی ارزش را ارزشمند جلوه دهیم، کهنه و بی ارزش در جایگاه درست خود است، به گونه ایی که شی به عنوان یک عنصر مکمل در طراحی داخلی تعریف شده و دیگر، کالایی دورریختنی محسوب نمی شود.

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش

معمار شاپ در این مبحث به دوستان معمار خود، نشان می دهد که از سنگ ها که در نگاه اول، اشیایی بی ارزش به نظر می رسند، می توانند در تزئینات داخلی مورد استفاده قرار دهند. به عنوان مثال می توانیم از آنها، به عنوان تابلو، گلدان تزئینی، مجسمه، جاشمعی و غیره استفاده نماییم. معماران می توانند با کمی تامل، خلاقیت ذهنی خود را افزایش داده و با ترکیب هنر و معماری، اثری ماندگار خلق نمایند.


حتما ببینید: طراحی مجسمه CREST توسط زاها حدید


سایر تصاویر پروژه استفاده خلاقانه از سنگ

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش در طراحی داخلی

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش در طراحی داخلی

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش در طراحی داخلی

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش در طراحی داخلی

سنگ ها در معماری

سنگ ها در معماری

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش

سنگ ها در معماری

سنگ ها در معماری

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش

سنگ ها در معماری

 استفاده خلاقانه از سنگه های بی ارزش

ترجمه: تحریریه معمارآپ